โครงการ Best In Town

โครงการ Best In Town

  • facebook share
  • e-mail share

โครงการ Best in Town

เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพของผุ้แทนจัดจำหน่าย โดยร่วมมือจากบริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด ในการเป็นผู้แทนจำหน่ายนำร่องของโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ รวมทั้งเน้นย้ำบทบาท หน้าที่ การสนับสนุนและแผนการดำเนินกิจกรรมในภาพรวมของบริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัดและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


เป้าหมายของกิจกรรม

1.ผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจในโครงการ Best in Town

2.ปลูกฝังความรู้ของการเป้นเจ้าของงานโดยพนักงานสามารถที่จะตระหนักถึงปัญหาพร้อมทั้งมีความตั้งใจและกระตือรือร้นที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

3.ผู้เข้าร่วมสามารถเล็งเห็นถึงจุดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน และสามารถระบุปัญหาหรือจุดที่ควรพัฒนาของแต่ละฝ่ายร่วมกันได้

4.ก่อให้เกิดคำมั่นระหว่างผู้เข้าร่วมว่าจะนำความรู้หรือทักษะที่ได้มาปฏิบัติใช้เพื่อให้องค์กรเกิดความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน

5.ผู้เข้าร่วมรู้จักันมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6.ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าใจความต้องการ และแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมากับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

7.พนักงานสามารถตระหนักได้ถึงความสำคัญของการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน