กิจกรรมเเถลงนโยบาย "ความพึงพอใจลูกค้าด้านขายภายในผู้เเทนจำหน่าย ประจำปี 2562"

กิจกรรมเเถลงนโยบาย "ความพึงพอใจลูกค้าด้านขายภายในผู้เเทนจำหน่าย ประจำปี 2562"

  • facebook share
  • e-mail share

กิจกรรมเเถลงนโยบาย "ความพึงพอใจลูกค้าด้านขายภายในผู้เเทนจำหน่าย ประจำปี 2562*

(SSI Dealer's Kick-Off)


        ที่มาและความลำคัญ

    จากนโยบาขส่งเสริมความพึงพอใจลูกก้าที่มุ่งเน้นการรักษาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ดูเเลลูกค้าตามมาตรฐานอข่างสม่ำเสมอ และตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าได้ตรงใจ ดังนั้น การพิจารณาถึงความพึงพอใจลูกค้าเพียงอย่างเดียวมาวัดผลความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาวนั้นจึงอาจไม่เพียงพอ เราจะต้องก้าวข้ามไปสู่การสร้างความผูกพันกับลูกก้าในระยะยาว หรือเรียกว่า Customer Brand Engagement หรือ CBE ให้พนักงานรู้จักลูกค้าของตนเองเเละสร้างความผูกพันกับลูกค้ามากขึ้นเพื่อให้ลูกค้าอยู่ด้วยกันกับเราตลอดไป        วัตถุประถงค์และเป้าหมาย

1. เพื่อสื่อสารนโขบาขความพึงพอใจลูกก้าค้นขาข ประจำปี 2362 รวมถึงกลยุทธ์ และกิจกรรมการพัฒนาความพึงพอใจลูกค้าที่มุ่งนันการสร้างความผูกพันลูกค้า (Customer Brand Engagemen)

2. เพื่อขอบคุณผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดการขาย เละพนักงานขายที่ร่วมเรงร่ามใจดำเนินกิจกรรมการพัฒนากวามพึงพอใจลูกค้าด้านขาย รามถึงร่วมกันให้คำสัญญาที่จะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อขกระดับคุณภาพการบริการด้านการขาข ดูแลลูกค้าอย่างดี (Take Car๐) และรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า (Commitmen)