โครงการ “อาสา รักษ์น้ำ เก็บขยะ ร่วมใจทำดี”

โครงการ “อาสา รักษ์น้ำ เก็บขยะ ร่วมใจทำดี”

  • facebook share
  • e-mail share


โครงการ “อาสา รักษ์น้ำ เก็บขยะ ร่วมใจทำดี” 
กิจกรรมดีๆที่ทางโตโยต้าธนบุรีจัดขึ้น


วันที่ 15 ธ.ค. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ลงเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา” ภายใต้โครงการ “อาสา รักษ์น้ำ เก็บขยะ ร่วมใจทำดี” พร้อมด้วยนายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) นายคาร์ล ออพเพนบอร์น กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ชุมชนตลาดน้อย ชุมชนวานิชสัมพันธ์ เข้าร่วมทั้งสิ้น 270 คน

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) กล่าวว่า จากยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้ตระหนักถึงการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โดยเฉพาะปัญหาขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อระบบนิเวศทางทะเล เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมเจ้าท่าทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะต่างๆ ในแม่น้ำ ลำคลอง

กรมเจ้าท่าร่วม กทม.และชุมชนริมน้ำลงเรือช่วยกันเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้โครงการ “อาสา รักษ์น้ำ เก็บขยะ ร่วมใจทำดี” จัดเรือตรวจการณ์ 7 ลำ เรือกำจัดผักตบชวา 2 ลำ เรือท้องแบน 2 ลำ เรือสำนักระบายน้ำ กทม. 15 ลำ ช่วยกันเก็บขยะตั้งแต่ท่าเรือกรมเจ้าท่าถึงวัดบุคคโล

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้จัดเรือตรวจการณ์ 7 ลำ เรือกำจัดผักตบชวา 2 ลำ เรือท้องแบน 2 ลำ เรือสำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร 15 ลำ นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงเรือเก็บขยะตั้งแต่ท่าเรือกรมเจ้าท่าถึงวัดบุคคโล เป็นการบูรณาการการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการสร้างความตระหนักรู้ ร่วมมือร่วมใจกันดูแล รักษาสภาพแม่น้ำลำคลอง ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี การมีจิตสาธารณะ ช่วยกันรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอด ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยขยะทั้งหมดเจ้าหน้าที่จะนำมาคัดแยกประเภทอีกครั้งเพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธีต่อไป


บริษัทโตโยต้าธนบุรี สนับสนุนอุปกรณ์เก็บขยะในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 29,260 บาท


บริษัทโตโยต้าธนบุรี ยังสนับสนุนให้กับกองระบบคลอง สำนักระบายน้ำ ก.ท.ม. ที่สนับสนุนเรือให้จำนวน 15 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอีก 30 ท่านขั้นตอนการให้ความรู้ สาธิตวิธีการลงน้ำ ความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์หากเกิดเหตุขึ้น

การให้ความรู้ในส่วนที่2 ของคนที่จะรอแยกขยะ หลังจากที่ส่วนที่1เก็บขยะขึ้นมาแล้ว ว่าควรแยกขยะอย่างไร ขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่สละเวลา มาทำเพื่อสังคม ขอขอบคุณหน่วยงานทุกๆหน่วยงาน ที่ทำให้กิจกรรมเกิดขึ้นในวาระครบรอบ40ปีของบริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด จะจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้เพื่อสังคมขึ้นอีก

ทางเราขอขอบคุณกรมเจ้าท่า และ กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ชุมชนตลาดน้อย ชุมชนวานิชสัมพันธ์

ที่ตระหนักถึงการแก้ปัญหาน้ำเสีย การมีความรับผิดชอบต่อสังคม แม่น้ำถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการใช้ชีวิตของประชาชนทุกคน ทั้งในเรื่องการอุปโภคหรือการบริโภคกิจกรรมในครั้งนี้จะต้องเกิดขึ้นอีกในปีต่อๆไป